Idrettsforeningen Villmann Hønefoss

Idéen som bak det som skulle bli et av Norges mest opplevelsesrike arrangement, kom ikke fra vanlige OCR og hinderløp. Vårt ønske fra dag 1 var å konstruere et løp som gir deltakerne motivasjon, mestring og opplevelse. Villmann skal ikke favorisere de best trente, men være inkluderende og passe barn, unge og vokse i alle aldre og med forskjellig fysisk grunnlag.

 

Idrettsforeningen har 3 planlagte hinderløp i Hønefoss i 2018.
Ringerike er en utrolig god arena for hinderløp. Med flotte urbane miljøer, omgitt av elver, fjorder og fjell er Ringerike den ultimate lekeplassen for gjennomføring av Villmann. Alle våre 3 løp har unike aspekter. HillClimb 28. april er kanskje verdens eneste bakke-hinderløp, Villmann 16. juni er det perfekte løpet for hele familien, og Villmann NightRun 8. september er et av få spektakulære natt-hinderløp i Skandinavia.

Villmann ønsker også å tilby egne barmarks fellestreninger for å gi veiledning opp mot løpene, og skape trygghet til hindre og andre fysiske utfordringer. Disse fellestreningene vil annonseres på nyåret 2018.

 

Administrasjon og styret

 

Idrettsforeningen Villmann Hønefoss sin administrasjon består av:

Morten Eriksen I Daglig leder  
morten@villmann.net I 911 14 919

Henriette Breien I Økonomi- og markedsansvarlig 
henriette@villmann.net I 917 36 866 

Hovedstyret i Idrettsforeningen Villmann Hønefoss etter stiftelsesmøte 10.juli 2017:

Morten Eriksen - styrets leder

Henriette Breien - nestleder

Håkon Meidel Andersen - styremedlem

Stian Aschim - styremedlem

Robert Christiansen - styremedlem

Kristoffer Brørby - styremedlem

Christopher Bakken Andersen - styremedlem

 

Styret er foreningens høyeste myndighet mellom årsmøtene.

 

Styret skal:

 

1. Iverksette årsmøtets bestemmelser.

2. Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide instruks for disse.

3. Administrere og føre nødvendig kontroll med foreningens økonomi i henhold til de til enhver tid gjeldende instrukser og bestemmelser.

4. Representere foreningen utad.

5. Utarbeide og godkjenne budsjettforslag for kommende periode.

6. Administrere foreningens midler.

 

Styret skal holde møte når lederen forlanger det eller et flertall av styremedlemmene forlanger det.

Styret kan fatte vedtak når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet teller møtelederens stemme dobbelt.

 

Styrets arbeid

Styret skal komme sammen minst 6 ganger årlig. I innkallelsen skal det oppgis hvilke saker som skal behandles på styremøtet. Styret er beslutningsdyktig når halvparten av representantene er tilstede. Beslutninger foretas med simpelt flertall, der ikke annet er stadfestet. Ved likt antall stemmer har styreleder avgjørende stemme. Avstemning skjer åpent om ingen begjærer lukket avstemning.

Årsmøtet innkalles av styret med minst én måneds varsel direkte til medlemmene, eventuelt på annen forsvarlig måte, herunder ved kunngjøring i pressen, eventuelt på idrettsforeningens internettside og sosiale medier. Innkalling kan henvise til at saksdokumentene gjøres tilgjengelig på internett eller på annen forsvarlig måte. Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet. Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag må være gjort tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtet.

 

Alle medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer og/eller media til å være til stede.

 

Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter. Ingen har mer enn én stemme, og stemmegivning kan (kan ikke) skje ved fullmakt.

 

Møteleder velges av årsmøtet.